چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱

رئیس گروه GIS

نسخه مناسب چاپارسال توسط ایمیلنسخه PDF

 رئیس گروه GIS: علی جعفری

تلفن: ۳۳۲۲۵۸۰۴ -۳۳۲۲۵۸۰۵  - ۳۳۲۲۴۴۹۲ - ۰۶۶۳۳۲۲۲۷۴۵  

داخلی :۲۷۳